Pravidla soutěže „Nell Love Brand“

 1. Pořadatelem soutěže „Nell Love Brand“ (dále jen „ Soutěž “) je společnost Pro NELL s.r.o., se sídlem Pardubice, Hostovická 194, 53301 Pardubice , IČ: 25298879, (dále jen „ Pořadatel“).
 2. Soutěž bude probíhat v období od 9. 9 2013 do 31.10 2013 (dále jen „ Doba Soutěže “) na internetové adrese www.nell.cz/soutez “ (dále jen , , Adresa “).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, jež není profesionálem v oboru fotografie, (dále jen „ Účastník Soutěže “), která v době soutěže zaslala prostřednictvím formuáře na adrese www.nell.cz/soutez/prihlaseni soutěžní fotografii ve formátu JPG, ve velikosti nepřesahující 4 MB, ke které má veškerá autorská práva (dále jen „ Soutěžní fotografie “). Soutěžit mohou fotografie, do kterých nejsou zapsány jakékoliv informace, přetisky a vodoznaky, fotografie bez rámečku a podpisu.
 4. Během doby soutěže bude na adrese probíhat hlasování o nejoblíbenější soutěžní fotografii. Hlasovat mohou libovolní návštěvníci adresy formou odevzdání hlasu jednotlivé soutěžní fotografii. Soutěžící i náhodný návštěvník má možnost poslat odkaz na svou favorizovanou fotografii svým přátelům.
 5. Výhercem se stane každý účastník soutěže, jehož soutěžní fotografie získá min 50 liku.
 6. Výherce, jehož soutěžní fotografie získá min počet hlasů/liků , obdrží tričko s unikátním potiskem NELL.
 7. Výherci, kteří získají min počet 50 hlasů/liků budou oslovení a bude jim jejich výhra odeslána do 14 dnů po ukončení soutěže zaslána na uvedenou adresu.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo do soutěže nezařadit takové fotografie, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy. Do soutěže zařadíme pouze jednu fotografii od soutěžícího, stejný odesílací e-mail adresa nebo stejná dodací poštovní adresa.
 9. Účastník Soutěže dále poskytuje Pořadateli následující práva k Soutěžním fotografiím nahraným na adrese v rámci soutěže: • Tato práva jsou neomezená z hlediska času, území, množství (počtu) užití, způsobu šíření a jsou udělována bezplatně, tj. Účastníkům soutěže nevzniká v této souvislosti jakékoli právo na jakékoli plnění ze strany pořadatele či jiné třetí osoby. Pořadatel není povinen výše uvedenou licenci využít.
 10. Pořadatel je dále oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění libovolného Účastníka soutěže, avšak zejména takového účastníka soutěže, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel, neoprávněnou manipulaci hlasováním, nebo na porušení obecně závazných právních předpisů, případně účastníka soutěže, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy. Do soutěže nezařadíme fotografie které nepovažujeme za vhodné z hlediska zaměření či obsahu soutěže.
 11. Účastníkem Soutěže nemohou být zaměstnanci pořadatele, jejich rodinní příslušníci či osoby blízké.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.nell.cz/soutez/pravidla.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit, ukončit, změnit nebo zkrátit soutěž